Golden Triangle Tour
india on your own programme 01
05Nights/ 06 Days :-
Delhi, Jaipur, Agra, Delhi
---------------------------------------------------------------------------------
 
  India Nepal Tour
10 Nights / 11 Days :-
india on your own programme 02
Delhi, Kathmandu, Varanasi, Agra, Jaipur, Delhi
---------------------------------------------------------------------------------
 
  Cultural Rajasthan tour
11 Nights / 12 Days :-
India on your own Programme - 03
Delhi, Alsisar/Mandawa, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur, Ajmer/ Pushkar, Jaipur, Agra, Delhi
---------------------------------------------------------------------------------
 
  India Nepal Tour
13 Nights / 14 Days :-
india on your own programme 04
Delhi, Kathmandu, Varanasi, Khajuraho, Agra, Jaipur, Delhi
---------------------------------------------------------------------------------
 
  Cultural India and Nepal Tour
20 Nights / 21 Days :-
india on your own programme 05
Delhi, Alsisar/Mandawa, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur, Pushkar, Jaipur, Agra, Varanasi, Kathmandu, Delhi
---------------------------------------------------------------------------------
 
  South India Tour
12 Nights / 13 Days :-
india on your own programme 07
Chennai, Trichy, Madurai, Periyar, Cochin, Bangalore, Mysore, Chennai
---------------------------------------------------------------------------------
 
  Traditional India Tour
15 Nights / 16 Days :-
india on your own programme 11
Delhi, Alsisar/Mandawa, Bikaner, Jaisalmer,Jodhpur,Ranakpur,Udaipur, Kota, Pushkar, Jaipur, Agra, Delhi
---------------------------------------------------------------------------------
 
  Cultural North India Tour
12 Nights / 13 Days :-
india on your own programme 13
Delhi, Alsisar/Mandawa, Pushkar, Samode, Jaipur, Karauli, Gwalior, Agra, Bharatpur, Delhi
---------------------------------------------------------------------------------
 
  Detailed Cultural Rajasthan Tour
22 Nights / 23 Days :-
india on your own programme 14
Delhi, Mandawa/Alsisar, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Rohetgarh, Kumbalgarh,Udaipur, Chittorgarh, Kota, Pushkar, Samode, Jaipur, Karauli, Gwalior, Agra, Bharatpur
---------------------------------------------------------------------------------
 
  INDIA ON YOUR OWN PROGRAMME- 15
09 Nights / 10 Days :-
india on your own programme 15
Delhi, Lucknow, Varanasi, Agra, Jaipur, Delhi
---------------------------------------------------------------------------------
 
  North India (little Tibbet) Himalaya tour
10 Nights / 11 Days :-
india on your own programme 17
Delhi, Leh, Kargil, Srinagar, Delhi
---------------------------------------------------------------------------------
 
  Wildlife tour
08 Nights / 09 Days :-
India on your own Programme - 21
Delhi, Mandawa/Alsisar, Jaipur, Ranthambore, Agra, Delhi
---------------------------------------------------------------------------------
 
  INDIA ON YOUR OWN PROGRAMME- 24
07 Nights / 08 Days :-
india on your own programme 24
Delhi, Mandawa/Alsisar, Pushkar, Jaipur, Agra, Delhi
---------------------------------------------------------------------------------
 
  INDIA ON YOUR OWN PROGRAMME- 25
08 Nights / 09 Days :-
india on your own programme 25
Delhi, Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur, Jaipur, Agra, Delhi
---------------------------------------------------------------------------------
 
  INDIA ON YOUR OWN PROGRAMME- 32
10 Nights / 11 Days :-
india on your own programme 32
Delhi, Haridwar, Shimla, Manali ,Chandigarh , Amritsar , Delhi
---------------------------------------------------------------------------------
 
  INDIA ON YOUR OWN PROGRAMME- 36
14 Nights / 15 Days :-
india on your own programme 36
Delhi, Shekhawati, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur, Pushkar, Jaipur, Agra, Varanasi, Delhi
---------------------------------------------------------------------------------
 
  Rajasthan Rail tour -I
12 Nights / 13 Days :-
India Rail Tour - 01
Delhi, Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur, Jaipur, Agra
---------------------------------------------------------------------------------
 
  Rajasthan Rail tour - II
14 Nights / 15 Days :-
Cultural Rajasthan Tour
Delhi, Agra, Mandawa, Jaipur, Pushkar, Udaipur, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner
---------------------------------------------------------------------------------